กลุ่มแรงงานต่างด้าว ประเภทและสถานะของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย

กลุ่มแรงงาน ที่ทำงานในประเทศไทย  มี 4 กลุ่ม คือ กลุ่มทำงานแบบผิดกฎหมาย  กลุ่มใบจับคู่ กลุ่มที่เคยหลบหนีเข้าเมือง  แต่ได้รับการผ่อนผันแล้ว  กลุ่มที่ได้พิสูจน์สัญชาติแล้ว กลุ่มแรงงาน MOU กลุ่มที่ 1 กลุ่มทำงานแบบผิดกฎหมาย คือ กลุ่มแรงงานที่  หลบหนี ลักลอบทำงาน ไม่มีเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลไทย กลุ่มที่ถือ PASSPORT แต่มีเพียง VISA ประเภทท่องเที่ยว (TR) ที่อยู่ได้เพียง 2 เดือน หรือต้องออกไปแสตมป์เข้าออกที่ชายแดนทุกเดือน กลุ่มที่เคยมีบัตรชมพูมาก่อน หรือเคยมีหนังสือเดินทางและวีซ่าทำงาน ที่หมดอายุไปแล้ว แต่ยังไม่กลับและทำงานถือว่า ผิดกฎหมาย กลุ่มที่ 2 กลุ่มใบจับคู่ กลุ่มที่ได้รับการสัมภาษณ์นายจ้างและลูกจ้าง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 และต้องรับกาพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ กลุ่มที่ 3  กลุ่มที่เคยหลบหนีเข้าเมือง  แต่ได้รับการผ่อนผันแล้ว เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา หลบหนีเข้าเมือง และได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้จะมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ระหว่างรอการส่งกลับ ได้รายงานตัวจดทะเบียนประวัติกับกรมการปกครอง เพื่อขอรับเอกสารรับรองรายการทะเบียนประวัติ(ท.ร.38/1) แล้วต้องไปตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข และมาขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน […]

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter

การขอโควต้า

เอกสารนายจ้างที่ต้องเตรียม    สำเนาบัตรประชาชน    สำเนาทะเบียนบ้าน    หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราบริษัท    สำเนา ภพ. 20 ( ในกรณีรับเหมาก่อสร้าง )    แผนที่    รูปถ่ายบ้านหรือที่ทำงาน  ( รูปตรง  /  แทยงมุมซ้าย  / แทยงมุมขวา )    สัญญารับเหมาก่อสร้างพร้อมเอกสารของคู่สัญญา ( ในกรณีรับเหมาก่อสร้าง )    สัญญาเช่า ( ในกรณีเช่าที่อยู่ )    ป้ายติดประกาศรับแรงงานไทย  เป็นเวลา 30 วัน                          […]

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย MOU

ถาม :  การทำ MOU คืออะไร ตอบ การทำ MOU คือ การจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานอย่างถูกกฎหมาย (ความหมายสั้นๆ) คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม จะทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย ต้องมีเอกสาร ครบ 3 อย่าง คือ  Passport (พาสปอร์ต)  หนังสือเดินทาง VISA ประเภท Non Immigrant L-A ใบอนุญาตทำงาน / บัตรทำงาน Smart Guard จะจ้างงานแบบ MOU ต้องเริ่มอย่างไร ตอบ :  การทำ MOU มี 4 ขั้นตอน 1. ยื่นเอกสารขอโควตา 2. ยื่นเอกสาร Demand Letter (คำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ) ส่งเอกสารคำร้องที่ได้ไปยังตัวแทนประเทศต้นทาง  เพื่อดำเนินการคัดเลือกแรงงาน ตัวแทนประเทศต้นทางจัดทำบัญชีรายชื่อส่งกลับมา 3. ยื่นบัญชีรายชื่อ (Name List) […]

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter